Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Artiflex B.V.
G
roenmarkt 8d
4201 EE Gorinchem
KVK 24374844

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden ('Algemene Voorwaarden') zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overeenkomsten van ARTIFLEX B.V. (hierna: 'ARTIFLEX').

1.2. Bedingen en overeenkomsten die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover ARTIFLEX die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4 De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met ARTIFLEX gesloten overeenkomst in te stemmen.

1.5 Alle afspraken uit de overeenkomst en Algemene Voorwaarden binden ook eventuele rechtsopvolgers van de Opdrachtgever.

1.6. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, zullen de Opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

1.7. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

2.1. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon (in dit geval ARTIFLEX) die, in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, uitzendkrachten ter beschikking stelt aan een inlener voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve en onder leiding en toezicht van deze inlener;

2.2. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst, te weten de uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW niet zijnde een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 BW tussen ARTIFLEX en de Werknemer waarbij de uitzendkracht die door ARTIFLEX is geworven en geselecteerd ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever om krachtens een door deze met ARTIFLEX gesloten overeenkomst arbeid te verrichten, ten behoeve en onder toezicht en leiding van die inlener. ARTIFLEX is gerechtigd de uitzendkracht zonder toestemming van de Opdrachtgever aan meerdere Opdrachtgevers ter beschikking te stellen, wat betekent dat geen sprake is van exclusieve terbeschikkingstelling.

2.3. Werknemer: de natuurlijke persoon / personen die in dienst van ARTIFLEX werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve en onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever krachtens een Uitzendovereenkomst. De Werknemer wordt hierna aangeduid als: 'Werknemer'.

2.4. Opdrachtgever: de Opdrachtgever als bedoeld lid 2.

2.5. Aspirant-Opdrachtgever: de benaming van de mogelijke Opdrachtgever wanneer de Werknemer door ARTIFLEX is voorgesteld aan de Opdrachtgever.

2.6. Inschrijving: het verzoek van de Opdrachtgever aan ARTIFLEX om, in voorkomend geval, Opdrachten op een bepaalde wijze uit te voeren.

2.7. Opdrachtgeverstarief: het bedrag, inclusief btw, dat ARTIFLEX aan de Opdrachtgever factureert op basis van het opdrachtgeverstarief en het aantal uren waarvoor de Werknemer aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, eventueel vermeerderd met de aan de Opdrachtgever in rekening te brengen onkosten van de Werknemer. 

2.8. Opdracht: de overeenkomst tussen ARTIFLEX en de Opdrachtgever op grond waarvan een Werknemer door ARTIFLEX aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten.

2.9. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging door ARTIFLEX van de Opdracht aan de Opdrachtgever.

2.10. Urenregistratie: het document waarin de door de Werknemer in enige week gewerkte uren, alsmede de eventueel gemaakte onkosten van de Werknemer, zijn vastgelegd.

2.11. Digitale urenregistratie: het door ARTIFLEX in stand gehouden informatiesysteem, waarin de Opdrachtgever en de Werknemer informatie omtrent gewerkte uren en onkosten registreren. 

2.12. ABU-CAO: de CAO voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Artikel 3: Offertes

3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven (incl. bijlagen) van ARTIFLEX zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 4: Werving en Selectie, Antidiscriminatie

4.1. De Werknemer wordt door ARTIFLEX geselecteerd enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de Opdrachtgever aangedragen functievereisten.

4.2 ARTIFLEX is niet aansprakelijk wanneer de door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever.

4.3 Opdrachtgever en ARTIFLEX dragen hun steentje bij aan een inclusief en divers arbeidsklimaat en zetten zich in tegen discriminatie. 

4.4. Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. 

In het bijzondere wordt onder discriminatie ook verstaan het ingaan op verzoeken tijdens het sollicitatieproces om onderscheid te maken tussen personen op basis van bepaalde criteria die geenszins noodzakelijk en/of relevant zijn voor de goede invulling van de functie. De vacatures van ARTIFLEX bevatten daarom alleen functie-eisen met betrekking tot vakbekwaamheid, gedrag en persoonlijke kwaliteiten. Indien van toepassing worden aanvullende selectieprocedures en/of onderzoek vermeld. Alleen in uitzonderlijke gevallen (en louter wanneer dit een legitiem doel dient) kunnen persoonlijke kenmerken worden opgenomen, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de functie en voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

4.5. Opdrachtgever en ARTIFLEX zullen tijdens de sollicitatieprocedure ermee rekening houden dat bepaalde criteria uitsluitend worden gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 1. een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om tijdens het sollicitatieproces op betreffende criteria te toetsen (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 2. resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 3. in redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 4. noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

Algemeen voorbeeld: Het kan objectief gerechtvaardigd worden dat een vacature voor een functie binnen de politie of een functie als beveiliger een leeftijdsgrens bevat. Een leeftijdsgrens duidt in zijn algemeenheid op leeftijdsdiscriminatie. Het hanteren van een dergelijke leeftijdsgrens ten aanzien van de voornoemde functies dient echter vanzelfsprekend een legitiem doel, te weten de (toekomstige) veiligheid van de Werknemer.

4.6. ARTIFLEX en Opdrachtgever zullen niet tolereren dat Werknemers op een discriminerende wijze worden bejegend net zoals ARTIFLEX niet tolereert dat binnen haar bedrijf wordt meegewerkt aan verzoeken die aanzetten tot discriminatie.

4.7.Opdrachtgever voldoet aan de vacaturemeldingsplicht ingevolge artikel 8c Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

4.8.Opdrachtgever en ARTIFLEX zullen elkaar onverwijld informeren indien de ter beschikking gestelde Werknemer niet dan wel onvoldoende functioneert, er onregelmatigheden zijn geconstateerd met betrekking tot de ter beschikking gestelde Werknemer dan wel anderszins ontwikkelingen aan de orde zijn die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en ARTIFLEX alsmede Uitzendovereenkomst tussen ARTIFLEX en de Werknemer. 

Artikel 5: Inschrijving en totstandkoming Opdracht

5.1. De Opdrachtgever staat toe dat ARTIFLEX de (persoons)gegevens van de Opdrachtgever mag gebruiken voor een correcte en juiste verwerking van de Opdracht. Door zich in te schrijven bij ARTIFLEX geeft de Opdrachtgever ARTIFLEX toestemming alle geregistreerde contactpersonen binnen de organisatie van de Opdrachtgever e-mailnieuwsbrieven te verstrekken tot het moment van schriftelijke afmelding.

5.2. Een Opdracht komt uitsluitend tot stand doordat ARTIFLEX een verzoek tot het uitvoeren van een Opdracht aanvaardt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan de Opdracht uitsluitend aanvaard geacht worden als ARTIFLEX een Opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever heeft toegezonden.

5.3. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk en binnen 5 dagen na verzending tegen de Opdrachtbevestiging reclameert. De Opdrachtgever geeft zijn recht om tegen de Opdrachtbevestiging te reclameren op zodra hij de Werknemer tot de arbeid toelaat. 

5.4. Het toezenden van een Opdracht aan ARTIFLEX wordt aangemerkt als een verzoek aan ARTIFLEX om de omschreven Opdracht te aanvaarden. ARTIFLEX is te allen tijde vrij dit verzoek naast zich neer te leggen zonder daarmee schadeplichtig te zijn.

5.5. Door ondertekening van de Opdrachtbevestiging geeft de Opdrachtgever toestemming aan ARTIFLEX om alle gegevens van zijn onderneming digitaal (binnen de ‘Cloud’) door ARTIFLEX op te slaan, met een minimumtermijn van de wettelijke bewaarplicht. Voor meer informatie kan ons privacystatement worden geraadpleegd via: www.artiflex.com/privacy-statement

Artikel 6 Uitsluiting/beperking aansprakelijkheid ARTIFLEX

6.1. ARTIFLEX is jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan ARTIFLEX verwijtbare en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst.

6.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is ARTIFLEX niet aansprakelijk voor:

6.2.1. schade ten gevolge van het handelen van de Werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden, ongeacht of aan de Werknemer ter zake een verwijt te maken valt;

6.2.2. schade ten gevolge van het feit dat de Werknemer, in strijd met enig voor Werknemer geldend relatie- of concurrentiebeding, werkzaamheden uitvoert bij de Opdrachtgever;

6.2.3. indirecte dan wel directe schade door eenzijdige opzegging van de Uitzendovereenkomst door de Werknemer;

6.2.4. schade ten gevolge van handelen van ARTIFLEX of door ARTIFLEX ingeschakelde hulppersonen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ARTIFLEX;

6.2.5. schade die ontstaan is door handelen en/of nalaten van een Werknemer op een moment voor de totstandkoming van de Opdracht;

6.2.6. indirecte schade, zoals schade in de vorm van stagnatieschade, bedrijfsschade en andere gevolgschade;

6.2.7. schade die de maximale uitkering te boven gaat die de assuradeur van ARTIFLEX verstrekt inzake de aansprakelijkheid van ARTIFLEX. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is iedere aansprakelijkheid van ARTIFLEX beperkt tot:

 • een bedrag van in totaal € 15.000,-; of;
 • het factuurbedrag van de over de laatste twee maanden door ARTIFLEX aan Opdrachtgever verzonden facturen, die betrekking hebben op de Opdracht in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.

6.3. De Opdrachtgever vrijwaart ARTIFLEX indien hij, ten opzichte van een derde, aansprakelijk is voor de hiervoor in artikel 6.1 en/of 6.2 bedoelde schade, dan wel de Werknemer die deze, na voldoening van de schade aan de derde, niet op ARTIFLEX kan verhalen. Deze vrijwaring betreft niet alleen de vordering van de derde maar ook alle kosten, waaronder de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1. De Opdrachtgever is, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens ARTIFLEX aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de niet-nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Opdracht, dan wel deze Algemene Voorwaarden. Onder deze schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:

7.1.1. de kosten van extra salaris en/of vergoedingen voor de betrokken Werknemers, inclusief eventuele wettelijke verhogingen/rente;

7.1.2. de kosten voortvloeiende uit door het UWV, dan wel andere overheidsorganen, opgelegde sancties/boetes;

7.1.3. de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand in en buiten rechte die ARTIFLEX moet maken ter verkrijging van de schadevergoeding van de Opdrachtgever, evenals de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand die ARTIFLEX moet maken om zich te verweren tegen de vordering van de derde;

7.1.4. Eventuele sancties/boetes en kosten bij grensoverschrijdende werkzaamheden.

7.2. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - en indien nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

7.3. Voor zover de schending van de verplichtingen door de Opdrachtgever ertoe leidt dat ARTIFLEX wordt aangesproken op door derden geleden schade, zal de Opdrachtgever ARTIFLEX daarvan vrijwaren, inclusief de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand.

7.4. Het in dit artikel gestelde laat onverlet het recht van ARTIFLEX eventuele andere vorderingen tegen de Opdrachtgever in te stellen - waaronder vordering tot nakoming - en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. 

Artikel 8: Duur van de Opdracht

8.1. De Opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De Opdracht die is aangegaan voor een bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode/tijd.Tenzij ARTIFLEX een andere termijn overeenkomt met de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden om uiterlijk twee maanden voordat de Opdracht van rechtswege eindigt, ARTIFLEX schriftelijk mede te delen of zij een nieuwe Opdracht wenst aan te gaan.

8.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de duur van de Opdracht gelijk aan de duur van de Uitzendovereenkomst die ARTIFLEX krachtens de Opdracht met de Werknemer is aangegaan.

Artikel 9: Einde Opdracht van rechtswege

9.1. Voor zover de Opdracht niet op een andere wijze eerder eindigt, eindigt de Opdracht in ieder geval van rechtswege op het moment dat de uitzendovereenkomst tussen ARTIFLEX en de Werknemer eindigt.

Artikel 10: Beëindiging Opdracht door opzegging van de Opdrachtgever

10.1. De opzegging van de Opdracht geschiedt te allen tijde schriftelijk. De feitelijke beëindiging van de terbeschikkingstelling door de Opdrachtgever wordt niet als opzegging aangemerkt.

10.2. Het schriftelijke verzoek van de Opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen met ingang van een bepaalde dag, impliceert de opzegging van de Opdracht tegen diezelfde dag.

10.3. De bewijslast van tijdige opzegging ligt bij Opdrachtgever.

10.4. Indien, op verzoek van de Opdrachtgever, met de ter beschikking gestelde Werknemer een proeftijd is overeengekomen, kan de Opdrachtgever de Opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen, voor zover deze opzegging niet later plaatsvindt dan de dag voorafgaande aan de dag waarop de proeftijd van de desbetreffende Werknemer verstrijkt.

10.5. Indien, ter uitvoering van een Opdracht, met een Werknemer:

10.5.1. een Uitzendovereenkomst met uitzendbeding is overeengekomen, kan de Opdrachtgever de Opdracht met onmiddellijke ingang doen eindigen door het beëindigen van de terbeschikkingstelling van de Werknemer, behoudens in gevallen van ziekte/arbeidsongeschiktheid van de Werknemer. Voor zover ARTIFLEX jegens de Werknemer de in artikel 15 lid 2 ABU-CAO, bedoelde aanzegtermijn dient te hanteren, neemt de Opdrachtgever een opzegtermijn in acht gelijk aan de genoemde aanzegtermijn;

10.5.2. een Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid is overeengekomen, kan de Opdrachtgever de Opdracht uitsluitend opzeggen tegen het einde van de looptijd van de betreffende Uitzendovereenkomst;

10.5.3. een Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd met een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid is overeengekomen, kan de Opdrachtgever de Opdracht slechts opzeggen tegen de eerste dag waarop ARTIFLEX de Uitzendovereenkomst (door opzegging) rechtsgeldig kan doen eindigen;

10.5.4. een Uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen, kan de Opdrachtgever de Opdracht slechts opzeggen tegen de eerste dag waarop ARTIFLEX de Uitzendovereenkomst (door opzegging) rechtsgeldig kan doen eindigen. 

10.6. Indien de Opdrachtgever de in artikel 10.5 vermelde opzegtermijnen niet in acht neemt, is Opdrachtgever aan ARTIFLEX een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is ten minste gelijk aan het Opdrachtgeverstarief dat de Opdrachtgever aan ARTIFLEX verschuldigd zou zijn geweest over de periode waarin de Opdracht zou hebben voortgeduurd indien de opzegging zou hebben plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid. Voor zover de omvang van het Opdrachtgeverstarief over deze periode niet voorzienbaar is, wordt de vergoeding bepaald aan de hand van het gemiddelde gefactureerde Opdrachtgeverstarief over de voorafgaande 13 weken. De betaling van de vergoeding doet geen afbreuk aan het recht van ARTIFLEX aanvullende schadevergoeding te vorderen voor zover de schade van ARTIFLEX ten gevolge van de onregelmatige opzegging de hiervoor bedoelde vergoeding te boven gaat.

10.7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever - in geval op diens verzoek een Uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 10.5.3 en/of artikel 10.5.4 is aangegaan en de Opdracht (tussentijds) wordt opgezegd – aan ARTIFLEX een vergoeding verschuldigd die ten minste gelijk is aan de daadwerkelijke kosten van de beëindiging van het dienstverband met de betrokken Werknemer of - naar keuze van ARTIFLEX - de kosten die gemoeid zijn met het inzetten van de Werknemer tegen een lager salaris elders. 

10.8. Het bepaalde in artikelen 10.6 en 10.7 is niet van toepassing indien met ARTIFLEX schriftelijk is overeengekomen dat de afnamegarantie niet van toepassing is. 

Artikel 11: Beëindiging van de Opdracht door ARTIFLEX

11.1. De Opdracht en de daaruit voortvloeiende terbeschikkingstelling kan per onmiddellijke ingang buitengerechtelijk worden ontbonden door ARTIFLEX, op het moment dat:

11.1.1. de Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de betreffende Opdracht of enig andere Opdracht of verplichting jegens ARTIFLEX;

11.1.2. de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard (en/of een aanvraag daartoe doet) ofwel aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend (en/of een aanvraag daartoe doet) ofwel de Opdrachtgever is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (de WSNP) en/of een aanvraag daartoe doet.

11.2 Indien ARTIFLEX wegens één van deze gronden de Opdracht beëindigd, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van ARTIFLEX voor de schade die de Opdrachtgever daardoor lijdt/lijden. Ten gevolge van ontbinding zullen alle vorderingen van ARTIFLEX onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.3. Indien ARTIFLEX de onverwijlde ontbinding van de Opdracht inroept, laat dit onverlet het recht van ARTIFLEX om volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), te vorderen van de Opdrachtgever. Daarvoor geldt een minimumbedrag, ter grootte van de vergoeding als bedoeld in artikel 10.6 en/of 10.7, waarbij als dag waarop ARTIFLEX beroep doet op de ontbinding geldt als de dag van opzegging door de Opdrachtgever. Ten gevolge van de ontbinding zullen alle vorderingen van ARTIFLEX onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.4. Het recht van ARTIFLEX om zich op de onverwijlde ontbinding te beroepen, laat onverlet het recht van ARTIFLEX de Opdracht tussentijds door middel van opzegging te doen eindigen, dan wel zich op enig andere wettelijke bepaling te beroepen die tot beëindiging van de Opdracht en/of de terbeschikkingstelling leidt.

Artikel 12: De terbeschikkingstelling

12.1. De terbeschikkingstelling vangt aan op de in de Opdrachtbevestiging genoemde datum en eindigt op de dag waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd.

12.2. ARTIFLEX is, zonder aansprakelijk te zijn voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade, gerechtigd de terbeschikkingstelling op een latere datum te laten aanvangen of op te schorten indien:

12.2.1. de Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de Opdrachtbevestiging, of;

12.2.2. ARTIFLEX niet over alle voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke documenten en gegevens beschikt, waaronder (maar niet uitsluitend):

 • volledig ingevuld opdrachtformulier;
 • kopie identificatiebewijs van de Werknemer;
 • BSN-nummer van de Werknemer;
 • een schriftelijke Uitzendovereenkomst met de Werknemer.

12.3. Als met de Werknemer een uitzendbeding in de Uitzendovereenkomst is overeengekomen, wordt de Opdrachtgever geacht te hebben verzocht de terbeschikkingstelling met onmiddellijke ingang te laten eindigen vanaf het moment dat: 

12.3.1. de Opdrachtgever aangeeft om welke reden dan ook de Werknemer niet langer te willen of kunnen inlenen;Gedurende arbeidsongeschiktheid/ziekte van de Werknemer eindigt de terbeschikkingstelling niet waardoor ook de Uitzendovereenkomst niet eindigt;

12.3.2 de Werknemer om welke reden dan ook de bedongen arbeid niet langer wil verrichten, tenzij dit samenhangt met ziekte/arbeidsongeschiktheid van de Werknemer;

12.3.3. ARTIFLEX de Opdracht heeft opgezegd of een beroep heeft gedaan op de ontbinding van de Opdracht als bedoeld in artikel 11.1. 

De Opdrachtgever is gehouden op het eerste verzoek van ARTIFLEX schriftelijk aan de betrokken Werknemers te bevestigen dat er sprake is van omstandigheden als bedoeld in artikel 12.3.1, 12.3.2 en/of 12.3.3.

12.4. ARTIFLEX schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever indien ARTIFLEX, om welke reden dan ook, een Werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen, aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

12.5. ARTIFLEX is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Werknemer door een andere Werknemer onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van ARTIFLEX, het behoud van werkgelegenheid en/of naleving van geldende wet- en regelgeving. De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren. 

12.6. Indien de Werknemer wordt vervangen door een andere Werknemer, zal de uurbeloning ten aanzien van de vervangende Werknemer opnieuw worden vastgesteld op de wijze als omschreven in artikel 21 en zal het Opdrachtgeverstarief (eventueel met terugwerkende kracht) dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 13: Vergunningen/documenten

13.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij over alle vergunningen beschikt die noodzakelijk zijn om de Werknemer bij hem te werk te stellen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij over alle documenten beschikt waarover hij, op grond van de wet, dient te beschikken in verband met de tewerkstelling van de Werknemer. 

13.2 Indien de Werknemer dient te beschikken over een tewerkstellings- en verblijfsvergunning, zal de duur van de terbeschikkingstelling van de Werknemer hierop worden aangepast. Indien de Opdrachtgever de terbeschikkingstelling en/of Opdracht tijdens de overeengekomen duur van de tewerkstellings- en verblijfsvergunning beëindigt, is de Opdrachtgever jegens ARTIFLEX aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade alsmede is de Opdrachtgever gehouden het Opdrachtgeverstarief aan ARTIFLEX te betalen zolang de Werknemer bij ARTIFLEX in dienst is. 

13.3 De Opdrachtgever is zich bewust van het bepaalde in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen ('Wav'). De Opdrachtgever zal voor de terbeschikkingstelling zorg dragen voor een afschrift van een voor de overeengekomen arbeid geldige vergunning (zowel werk- alsmede verblijfsvergunning) en een afschrift van een geldig identiteitsbewijs in de zin van artikel 1 Wet op de identificatieplicht van de Werknemer. Aan de hand van dat document stelt de Opdrachtgever zelf de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het identiteitsbewijs op in zijn administratie alwaar het vijf jaren bewaard blijft.

13.4 De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij, evenals ARTIFLEX, werkgever is in de zin van de Wav en derhalve bij constatering van overtredingen van bepalingen van de Wav beboet zal worden op grond van de Wav. ARTIFLEX is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 14: Gegevensverstrekking

14.1. De Opdrachtgever is verplicht aan ARTIFLEX medewerking te verlenen als op grond van wettelijke bepalingen gegevens van de Werknemer wordt opgevraagd.

14.2. In geval ARTIFLEX met een Werknemer dan wel met derden een geschil heeft met betrekking tot een terbeschikkingstelling, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek van ARTIFLEX kosteloos alle relevante informatie verstrekken of verklaringen (doen) afleggen die betrekking hebben op die terbeschikkingstelling.

Artikel 15: Urenregistratie

15.1. Tenzij een ander tijdstip is overeengekomen, ziet de Opdrachtgever erop toe dat hij aan ARTIFLEX uiterlijk op dinsdag vóór 12:00 uur alle informatie verstrekt die ARTIFLEX nodig heeft voor de betaling van het loon en overige vergoedingen aan de Werknemer over de voorafgaande week en voor de daaruit voortvloeiende facturering van het Opdrachtgeverstarief. Deze informatie omvat de door ARTIFLEX gevraagde gegevens, maar in ieder geval het aantal door de Werknemer gewerkte uren, alsmede de door hem te declareren onkosten.

15.2. De in lid 1 genoemde informatie wordt verstrekt door middel van toezending van urenregistratie of door het gebruik van digitale urenregistratie. De Opdrachtgever blijft gehouden aan ARTIFLEX urenregistratie ter beschikking te stellen zolang zowel de Opdrachtgever als ook de Werknemer in de gelegenheid zijn van digitale urenregistratie gebruik te maken.

15.3. In geval de in lid 1 genoemde informatie door middel van urenregistratie aan ARTIFLEX ter beschikking wordt gesteld, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat:

 • aan ARTIFLEX het origineel van de urenregistratie ter beschikking wordt gesteld;
 • de urenregistratie volledig is ingevuld;
 • de urenregistratie door de Opdrachtgever en de Werknemer is geaccordeerd.

15.4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3, is ARTIFLEX gerechtigd betalingen aan de Werknemer te verrichten en het Opdrachtgeverstarief te factureren op grond van: 

 • (kopieën van) de urenregistratie, zolang daaruit ten minste het akkoord door de Opdrachtgever blijkt, of;
 • de gegevens die door de Opdrachtgever in de digitale urenregistratie zijn ingevoerd, zonder dat de Werknemer deze gegevens heeft geaccordeerd.

15.5. Bij een verschil tussen een door ARTIFLEX ontvangen urenregistratie en het door de Opdrachtgever behouden exemplaar, geldt de door ARTIFLEX ontvangen urenregistratie als volledig bewijs van de daarin vervatte gegevens. Bij een verschil tussen de door ARTIFLEX via digitale urenregistratie ontvangen gegevens en een later ontvangen urenregistratie, gelden de door ARTIFLEX via digitale urenregistratie ontvangen gegevens als volledig bewijs van de daarin vervatte gegevens.

15.6. Indien de Opdrachtgever en de Werknemer geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent het door de Werknemer gewerkte aantal uren of de omvang van de door hem in rekening te brengen onkosten, is de Opdrachtgever verplicht ARTIFLEX hierover onverwijld schriftelijk te informeren.

15.7. Indien de Werknemer de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie betwist en de Opdrachtgever niet zijn verplichtingen uit lid 1 t/m 6 van deze bepaling is nagekomen, is ARTIFLEX, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, gerechtigd het loon (en andere emolumenten/arbeidsvoorwaarden) van de Werknemer uit te betalen op basis van de door de Werknemer ter beschikking gestelde gegevens dan wel - naar keuze van ARTIFLEX - dat loon te baseren op het gemiddelde van de voorafgaande 13 gewerkte weken. ARTIFLEX is alsdan gerechtigd het Opdrachtgeverstarief op basis van het aldus betaalde loon te berekenen. 

15.8. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid om ARTIFLEX de juiste gegevens te verstrekken.

15.9. Niet nakoming van de in deze bepaling opgenomen voorschriften komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 16: Verplichtingen van Opdrachtgever t.a.v. zieke Werknemers

16.1. De Opdrachtgever is gehouden medewerking te verlenen aan de re-integratie van de Werknemer die wegens ziekte (of anderszins) arbeidsongeschikt is voor de werkzaamheden waarvoor hij aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

16.2. In het kader van de re-integratie van de Werknemer is de Opdrachtgever in ieder geval gehouden zolang de Opdracht voortduurt: 

16.2.1. aan ARTIFLEX, dan wel aan de door ARTIFLEX aangewezen bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, adequaat informatie te verschaffen omtrent re-integratiemogelijkheden binnen het bedrijf van de Opdrachtgever;

16.2.2. de Werknemer, indien de door ARTIFLEX aangewezen bedrijfsarts of arbeidsdeskundige daartoe mogelijkheden ziet, toe te laten tot het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van eigen of ander passend werk bij de Opdrachtgever;

16.2.3. medewerking te verlenen aan door de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige noodzakelijk geachte re-integratiemaatregelen. Voor zover een bijdrage in de kosten van deze re-integratie van de werkgever kan worden gevraagd, draagt de Opdrachtgever de betreffende kosten.

Artikel 17: Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding

17.1. Zolang de Opdracht niet rechtsgeldig is geëindigd, is de Opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks een arbeidsverhouding aan te gaan met de Werknemer. Als de Opdrachtgever met een hem door ARTIFLEX ter beschikking gestelde of te stellen Werknemer rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij ARTIFLEX daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Opdrachtgever te bespreken. Als uitgangspunt geldt dat de Opdrachtgever aan ARTIFLEX een redelijke vergoeding is verschuldigd, voor de door ARTIFLEX verrichtte diensten overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

17.2. In geval dat de Opdrachtgever en de Werknemer rechtstreeks een arbeidsverhouding willen aangaan, zal ARTIFLEX medewerking verlenen aan het tussentijds beëindigen van de Opdracht indien en voor zover de Opdrachtgever een, voor beëindiging van de Opdracht te betalen, redelijke vergoeding betaalt gelijk aan de vergoeding als bedoeld in artikel 10.6 van deze Algemene Voorwaarden (het Opdrachtgeverstarief over de periode waarover de Opdracht had behoren voort te duren), waarbij altijd een minimum (redelijke) vergoeding heeft te gelden van € 7.000,00 exclusief BTW.

17.3. Indien de Opdrachtgever een Uitzendovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding dan wel direct als indirect, met de Werknemer aangaat zonder schriftelijke medewerking van ARTIFLEX (zoals beschreven in lid 2) en binnen een periode van 1560 na aanvang van Opdracht door de Werknemer te werken uren, is de Opdrachtgever aan ARTIFLEX een direct opeisbare redelijke vergoeding verschuldigd. Deze redelijke vergoeding wordt op dezelfde manier berekend als de vergoeding als bedoeld in artikel 10.6 van deze Algemene Voorwaarden (het Opdrachtgeverstarief over de periode waarover de Opdracht had behoren voort te duren) waarbij altijd een minimum (redelijke) vergoeding heeft te gelden van € 10.000,00 exclusief BTW.

17.4. Indien de Aspirant-Opdrachtgever binnen een termijn van 6 maanden na voorstellen Werknemer een directe dan wel indirecte arbeidsverhouding aangaat zonder schriftelijke toestemming van ARTIFLEX, is de Aspirant-Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief voor de betrokken Werknemer, vermenigvuldigd met 1560. 

17.5. Indien de (Aspirant-)Opdrachtgever en ARTIFLEX nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent de hoogte van het Opdrachtgeverstarief, dan is de (aspirant-)Opdrachtgever aan ARTIFLEX direct, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd van € 7.000,- exclusief btw, onverlet het recht van ARTIFLEX om volledige schadevergoeding te eisen.

17.6. Indien de Werknemer een arbeidsverhouding aangaat bij één van de opdrachtgevers van de Opdrachtgever, kan ARTIFLEX het honorarium conform artikel 17.3 vorderen. 

17.7. Onder 'arbeidsverhouding' wordt in dit artikel mede verstaan: 

 1. de overeenkomst van opdracht;
 2. aanneming van werk;
 3. het rechtstreeks sluiten van een arbeidsovereenkomst met de Werknemer;
 4. het ter beschikking laten stellen van de Werknemer aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere onderneming) voor hetzelfde of ander werk;
 5. het aangaan van een arbeidsverhouding door de Werknemer met een derde voor hetzelfde of ander werk waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep verbonden zijn (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel indien de ene een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24b BW).

Artikel 18: Verbod doorplaatsing/doorlening

18.1 Het is de Opdrachtgever verboden een aan haar ter beschikking gestelde Werknemer ter beschikking te stellen aan derden, behoudens de schriftelijke toestemming hiervoor van ARTIFLEX. Een overtreding van deze bepaling leidt ertoe dat ARTIFLEX gerechtigd is om de Opdracht per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtgever stelt ARTIFLEX alsdan volledig schadeloos.

Artikel 19: Zorgplicht/arbeidsveiligheid

19.1. De Opdrachtgever zal de Werknemer tewerkstellen conform wat bij inschrijving, in de Opdracht en in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

19.2. De Opdrachtgever zal aan ARTIFLEX en aan de Werknemer vóór de aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken met betrekking tot de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats en zal het Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)-beleid toesturen aan ARTIFLEX.

19.3. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen Werknemers is gehouden. In het bijzonder is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden aan zijn zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 BW te voldoen.

19.4. Indien de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever de bevoegde instanties alsmede ARTIFLEX hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.

Artikel 20: Geen tewerkstelling buitenland

20.1 Het is de Opdrachtgever verboden om een aan hem terbeschikkinggestelde Werknemer buiten Nederland te werk te stellen zonder dat de Opdrachtgever ARTIFLEX daarvan uitdrukkelijk en voorafgaand op de hoogte heeft gesteld en zonder dat de Opdrachtgever daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTIFLEX heeft verkregen. Ter verkrijging van toestemming van ARTIFLEX dienen het land en de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden te worden opgegeven. De Opdrachtgever dient de Werknemer onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra ARTIFLEX de toestemming aan de Opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden buiten Nederland door de Werknemer intrekt. Alle voortvloeiende kosten hieraan gebonden, zijn ten laste van de Opdrachtgever conform artikel 7.

Artikel 21: Uurloon en vergoeding

21.1. Het bruto uurloon van de Werknemer wordt steeds vooraf aan de terbeschikkingstelling bepaald aan de hand van de ABU-CAO, de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of eigen beloningsregeling (inlenersbeloning).

21.2. Het bruto uurloon komt tot stand in overleg met de Opdrachtgever en wordt gebaseerd op de beloning die in het bedrijf van de Opdrachtgever geldt voor werknemers van Opdrachtgever werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie. Deze procedure wordt ook gevoerd met het vaststellen van (kosten)vergoedingen en geldende toeslagen conform de elementen van de inlenersbeloning uit artikel 16 ABU-CAO.

21.3. Vóór aanvang van de terbeschikkingstelling informeert de Opdrachtgever op basis van artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ARTIFLEX schriftelijk of elektronisch over alle (wijzigingen van) de arbeidsvoorwaarden die relevant zijn voor de terbeschikkingstelling conform de ABU-CAO (informeren over de geldende elementen van de inlenersbeloning). Op basis waarvan ARTIFLEX de (inleners)beloning vaststelt alsmede het Opdrachtgeverstarief. ARTIFLEX kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor een onjuiste beloning.

21.4. Wanneer het loonbegrip van de bij de Opdrachtgever gevolgde CAO wordt gevolgd, geldt dit tevens voor: toeslagen, vergoedingen, loonsverhogingen, initiële verhogingen, kostenvergoeding(en), ADV-vergoeding, periodieken, vergoeding van reisuren en/of reistijd, eenmalige uitkeringen, thuiswerkvergoedingen en vaste eindejaarsuitkeringen.

21.5. Alle kosten voor ARTIFLEX over het door de Werknemer verrichte overwerk, werk op zaterdagen, zondagen en feestdagen, alsmede alle overige kosten samenhangend met onregelmatigheidstoeslagen zijn door Opdrachtgever aan ARTIFLEX verschuldigd voor zover deze kosten uit hoofde van de CAO van de Opdrachtgever, de eigen beloningsregeling van de Opdrachtgever en/of de ABU-CAO aan de Werknemer moeten worden betaald. 

21.6 Indien op enig moment wordt vastgesteld dat de inlenersbeloning incorrect en/of onvolledig is vastgesteld/toegepast en/of er sprake is van wijzigingen in de inlenersbeloning, cao-verplichtingen, wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving en/of wijzigingen hoe ook genaamd en op welke grondslag dan ook in de door de Werknemer te ontvangen beloning in de meest brede zin van het woord, dan zal ARTIFLEX de beloning corrigeren en zal het aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte Opdrachtgeverstarief, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht, worden aangepast en is de Opdrachtgever het aangepaste tarief aan ARTIFLEX verschuldigd. Dit laat onverlet elk recht van ARTIFLEX eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de Opdrachtgever in te stellen.

21.7. De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen Opdrachtgever en de Werknemer. ARTIFLEX kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit door Opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden en Opdrachtgever vrijwaart ARTIFLEX voor op bedoelde overtredingen gebaseerde aanspraken van de Werknemer of derden.

21.8. Als gedurende een Opdracht een functie wijzigt, in die zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.

21.9 De Opdrachtgever zal ARTIFLEX tijdig schriftelijk informeren, indien wijzigingen optreden in de elementen van de inlenersbeloning. Indien Opdrachtgever ARTIFLEX niet, niet tijdig, niet volledig dan wel incorrect informeert, vrijwaart Opdrachtgever ARTIFLEX tegen en is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor elke aanspraak, vordering van of eis van dan wel door derden (waaronder doch niet uitsluitend de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en/of de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), Stichting Pensioenfondsen voor Personeelsdiensten (StiPP), Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU), cao-politie of handhaving, pensioenfonds individuele arbeidskrachten en Vakbonden en andere derden).

21.10 Indien ARTIFLEX op enig moment een vergoeding is verschuldigd aan de Werknemer, zoals onder meer doch niet uitsluitend de transitievergoeding, een billijke vergoeding, dan wel een gelijkwaardige voorziening in de zin van artikel 7:673 BW e.v. en/of vergoeding wegens niet (geheel) in acht genomen aanzegtermijn, is ARTIFLEX gerechtigd dit één op één inclusief werkgeverslasten door te belasten aan de Opdrachtgever. Dit tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

21.11 ARTIFLEX valt onder de werkingssfeer van de CAO PAWW en is daaraan gebonden. ARTIFLEX heeft het recht en kan hiervoor dispensatie krijgen om de PAWW-bijdrage privaat te herverzekeren. Het voorgaande heeft invloed op het door de Opdrachtgever te betalen Opdrachtgeverstarief. ARTIFLEX is gerechtigd de afdrachten aan Stichting PAWW dan wel een private verzekeraar aan de Opdrachtgever in rekening te brengen en is gerechtigd eenzijdig het Opdrachtgeverstarief tussentijds te wijzigen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als er wijzigingen zijn in de PAWW-regeling en/of de door ARTIFLEX te betalen bijdrage dan wel premies.  ARTIFLEX zal de Opdrachtgever hiervan tijdig in kennis stellen.

Artikel 22: Aanpassing van het Opdrachtgeverstarief

22.1 ARTIFLEX is gerechtigd het Opdrachtgeverstarief aan te passen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit een of meer van onderstaande kostenaanpassingen ten aanzien van de opgedragen uitzendarbeid:

22.1.1. Wijziging van de uurbeloning van de Werknemer ten gevolge van wijzigingen van de ABU-CAO of van de daarbij geregelde lonen, of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de Opdracht en de bijbehorende voorwaarden;

22.1.2. Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijzigingen van de ABU-CAO of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de Werknemer in algemene zin;

22.1.3. Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door ARTIFLEX te betalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);

22.1.4. Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijzigingen in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving, of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, ABU-CAO of enig verbindend voorschrift;

22.1.5. Wijziging van de kosten in de ruimste zin des woord verbonden aan de uitzendarbeid voor de Werknemer of voor ARTIFLEX wegens tewerkstelling in het buitenland;

22.1.6. Verhoging van de operationele kosten welke ARTIFLEX maakt voor het verwerken van de dienstverlening in de ruimste zin van het woord. 

Opdrachtgever zal van iedere wijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 23: (Minimum) Honorarium/Facturering

23.1. Zolang de Opdracht niet is geëindigd en ARTIFLEX is gehouden loon te betalen aan de Werknemer, is de Opdrachtgever het daaruit voortvloeiende Opdrachtgeverstarief aan ARTIFLEX verschuldigd.

23.2 Als de Opdrachtgever, nadat de Werknemer is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van het Opdrachtgeverstarief over ten minste drie uren per oproep indien:

 1. een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en de werktijden niet zijn vastgelegd; of
 2. er sprake is van een oproepovereenkomst ex artikel 7:628a BW.

23.3 Indien een Werknemer reeds is opgeroepen doch op grond van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van de Opdrachtgever de arbeid niet kan verrichten of de werktijden worden aangepast, dan zal de Opdrachtgever ARTIFLEX hiervan in kennis stellen, ten minste vier dagen voorafgaand aan het moment dat de arbeid aanvang zou vinden. Indien de Opdrachtgever dit nalaat en de Werknemer beschikt over een oproepovereenkomst ex artikel 7:628a BW, dan is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over het aantal uren verband houdende met de oorspronkelijke oproep waaronder de werktijden.

23.4Indien de Werknemer beschikt over een oproepovereenkomst ex artikel 7:628a BW, dan is ARTIFLEX verplicht om de Werknemer na twaalf maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang inclusief loondoorbetalingsverplichting, waarbij de vaste arbeidsomvang minimaal gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande periode van twaalf maanden. Indien het aanbod door de Werknemer wordt geaccepteerd, dan zal het Opdrachtgeverstarief worden berekend over de vaste arbeidsomvang en niet over het feitelijk aantal gewerkte uren.

23.5. ARTIFLEX factureert wekelijks aan de Opdrachtgever. Facturering geschiedt aan de hand van door de Opdrachtgever akkoord bevonden urenregistratie. 

23.6. Reclames omtrent facturen moeten binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij ARTIFLEX zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Opdrachtgever. Latere reclamaties worden niet in behandeling genomen. In dat geval wordt geacht dat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de specificaties van de betreffende factuur.

Artikel 24: Honorarium ondanks einde ter terbeschikkingstelling

24.1. De omstandigheid dat de Werknemer feitelijk geen werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting het Opdrachtgeverstarief aan ARTIFLEX te voldoen, tenzij:

24.1.1. Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief niet hoeft te betalen zolang de Werknemer feitelijk geen werkzaamheden verricht;

24.1.2. ARTIFLEX aan de Werknemer geen loon is verschuldigd. ARTIFLEX is gerechtigd doorbetaling van het Opdrachtgeverstarief te verlangen zolang niet in rechte vaststaat dat geen loon is verschuldigd. Als het Opdrachtgeverstarief eventueel onverschuldigd is betaald in deze situatie, zal dit aan de Opdrachtgever worden terugbetaald voor zover het daarop betrekking hebbende onverschuldigd betaalde loon van de Werknemer kan worden teruggevorderd.

24.2. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Opdrachtgever gedurende de arbeidsongeschiktheid van de Werknemer het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd is, is de Opdrachtgever desondanks het Opdrachtgeverstarief verschuldigd voor zolang de Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen in het kader van de re-integratie van de Werknemer te voldoen.

24.3. Het bepaalde in artikel 24.1 is niet van toepassing indien schriftelijk met de Opdrachtgever is overeengekomen dat er geen afnamegarantie van toepassing is. 

Artikel 25: Betalingsvoorwaarden

25.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling, zonder enige korting en/of aftrek welke niet door ARTIFLEX schriftelijk is toegestaan, door overschrijving op de bankrekening (IBAN) zoals vermeld op de factuur van ARTIFLEX. Betaling via automatische incasso wordt gelijk gesteld aan overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening (IBAN). 

25.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn geldt.

25.3. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het saldo op de bankrekening (IBAN) van ARTIFLEX crediteert. 

25.4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter betaling van de door de Opdrachtgever uit welken hoofde ook verschuldigde rente en kosten, vervolgens ter betaling van de oudste opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een jongere factuur.

25.5. Reclames omtrent de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

25.6. Uitsluitend betalingen aan ARTIFLEX werken bevrijdend. Betalingen aan de Werknemer(s) of het verstrekken van een voorschot aan de Werknemer(s) zijn verboden en onverbindend, en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 

25.7. Met betrekking tot door de Opdrachtgever aan ARTIFLEX te betalen bedragen kan de Opdrachtgever zich niet beroepen op verrekening. Tevens heeft de Opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichting jegens ARTIFLEX op te schorten.

25.8. In geval van liquidatie, insolventie, schuldsanering, faillissement of surseance van betaling (en/of aanvragen daartoe) van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, waarbij ARTIFLEX tevens recht heeft op een direct opeisbare schadevergoeding tot een bedrag ter grootte van de resterende contracttermijnen indien de overeenkomst niet was beëindigd.

25.9. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag is de Opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan de Opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 26: Automatische incasso

26.1. Op het eerste verzoek van ARTIFLEX draagt de Opdrachtgever - indien afgesproken - zorg voor betaling middels automatische incasso. De Opdrachtgever is alsdan gehouden een zodanig saldo op de betreffende rekening aan te houden, zodat de verschuldigde bedragen middels incasso ook daadwerkelijk kunnen worden afgeschreven.

26.2. Door verstrekking van een machtiging tot automatische incasso verplicht de Opdrachtgever zich af te zien van terugboeking, storneren of het op andere wijze ongedaan maken van incassering door ARTIFLEX.

26.3. Gaat een Opdrachtgever in weerwil van het eerdergenoemde toch over tot terugboeking, storneren of het ongedaan maken van een automatische incassering door ARTIFLEX, dan is de Opdrachtgever dientengevolge in verzuim en verplicht alle schade die dientengevolge zijdens ARTIFLEX ontstaat te vergoeden. Die schadevergoeding wordt vastgesteld op minimaal € 150,- per dag onverminderd het recht volledige schadevergoeding te vorderen indien de schade meer bedraagt dan genoemd minimum.

Artikel 27: Opschortingsrechten

27.1 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan een of meerdere artikelen van deze Algemene Voorwaarden van ARTIFLEX, is ARTIFLEX gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden per direct op te schorten of van verdere uitvoering af te zien zonder daarmee schadeplichtig te worden ten opzichte van de Opdrachtgever.

Artikel 28: Overmacht

28.1. ARTIFLEX is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan ARTIFLEX verleende Opdrachten indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: stroomstoringen, storingen in internet- en telefoonverbindingen, ernstige storing in het productieproces en anderszins oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, terrorisme, brand, inbraak, en andere calamiteiten als werkstaking, uitsluiting, ziekte, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden direct gevolg hebben voor een correcte uitvoering van de Opdracht.

28.2. Zodra een in lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet, zal ARTIFLEX de Opdrachtgever daarvan mededeling doen.

28.3. Indien nakoming door ARTIFLEX tijdelijk onmogelijk is, is ARTIFLEX gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

28.4. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de in lid 2 bedoelde mededeling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geacht worden te zijn ontbonden, onder de verplichting van de Opdrachtgever om aan ARTIFLEX het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Opdracht te vergoeden, zonder dat dit aan de Opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding geeft.

Artikel 29: Auteursrechten

29.1. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt ARTIFLEX zich de rechten en bevoegdheden voor die ARTIFLEX toekomen op grond van de Auteurswet. 

29.2. De in het kader van de overeenkomst - eventueel door ARTIFLEX - tot stand gebrachte overeenkomsten, brochures, geschriften of (elektronische) bestanden blijven eigendom van ARTIFLEX, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 30: Geheimhouding en datalek

30.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

30.2. Indien ARTIFLEX op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken en ARTIFLEX zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is ARTIFLEX niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

30.3 Het staat de Opdrachtgever vrij om de Werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert ARTIFLEX over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan ARTIFLEX.

30.4 ARTIFLEX is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Werknemer.

30.5 Inlener zal zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daaraan gelieerde wet- en regelgeving (hierna: 'AVG'). De Opdrachtgever zal alle redelijke instructies van ARTIFLEX opvolgen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

30.6 Opdrachtgever zal te allen tijde op eerste verzoek van ARTIFLEX de door ARTIFLEX ter beschikking gestelde persoonsgegevens ter hand stellen. 

30.7 Opdrachtgever zal ARTIFLEX, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen ingevolge de AVG.

30.8 Opdrachtgever stelt ARTIFLEX te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG.

30.9 Op alle informatie en/of persoonsgegevens die de Opdrachtgever van ARTIFLEX ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. De geheimhoudingsplicht rust zowel op de Opdrachtgever zelf als personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal deze informatie en/of persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot natuurlijke personen herleidbaar is. 

30.10 Indien sprake is van een datalek in de zin van de AVG spreken partijen met elkaar af dat onverwijld, binnen 24 uur na ontdekking, het datalek door Opdrachtgever aan ARTIFLEX zal worden gemeld. 

30.11 Alvorens de melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens zal Opdrachtgever als de verwerkingsverantwoordelijke, na het ontdekken van een mogelijk datalek, enige tijd mogen nemen voor nader onderzoek teneinde een onnodige melding te voorkomen. De termijn voor het melden begint te lopen op het moment dat de verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker op de hoogte raakt van een incident dat mogelijk onder de meldplicht datalekken valt. Partijen zullen ervoor zorg dragen dat zonder onnodige vertraging, en niet later dan 72 uur na de ontdekking, een melding worden gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij op dat moment inmiddels uit onderzoek is gebleken dat het incident niet onder de meldplicht datalekken valt. Hierbij is het belangrijk dat partijen overleg met elkaar hebben gehad alvorens de melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

30.12 Indien melding wordt gedaan van de datalek door Opdrachtgever aan betrokkene, dient vooraf ARTIFLEX te worden geïnformeerd en overleg plaats te vinden. In de kennisgeving aan de betrokkene dient in ieder geval te worden vermeld:

 1. de aard van de inbreuk;
 2. instanties waar de betrokkene meer informatie over de inbreuk kan krijgen (contactgegevens); en
 3. de maatregelen die zijn aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Artikel 31: Geschillen/ Toepasselijk recht / Wijzigingen

31.1. Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van ARTIFLEX bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft ARTIFLEX het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

31.2. Op elke overeenkomst tussen ARTIFLEX en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

31.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Rotterdam en gelden voor onbepaalde tijd.

31.4. Op overeenkomsten die reeds voor datum van depot van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn gesloten, zijn deze Algemene Voorwaarden direct van toepassing tenzij de aard van de wijzigingen in de resp. artikelen zich daar in redelijkheid tegen verzet of de Opdrachtgever daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.

31.5. Wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn bindend na kennisgeving van de wijzigingen of aanvullingen aan partijen door ARTIFLEX. 

Meer informatie:

ARTIFLEX B.V. tel: 078 - 64 16 0 85
Groenmarkt 8Ae-mail: administratie@artiflex.com
4201 EE Gorinchemwebsite: www.artiflex.com